ако-вярваш

 

Насърчения за един по-добър ден, които ще те накарат да се усмихнеш nasyrchenia

Докато подготвях тази страница за теб, аз лично бях насърчена и заредена с оптимизъм. Дано да съм допринесла за един по-добър ден, повече усмивки и много позитивни мисли.


“Бог е лю­бов”
­ е на­пи­са­но на вся­ка раз­т­ва­ря­ща се пъп­ка, на вся­ко стрък­че ник­не­ща тре­ва. Прек­рас­ни­те пти­ци, ко­ито ог­ла­сят въз­ду­ха с ра­дос­т­ни­те си пес­ни, съ­вър­ше­ни­те фи­ни баг­ри на цве­тя­та, ко­ито из­пъл­ват въз­ду­ха с бла­го­уха­ние, ве­ли­чес­т­ве­ни­те гор­с­ки дър­ве­та с тех­ни­те мо­гъ­щи зе­ле­ни ко­ро­ни ­ всич­ко сви­де­тел­с­т­ва за неж­на­та ба­щин­с­ка гри­жа на на­шия Бог и за же­ла­ни­ето Му да нап­ра­ви Сво­ите де­ца щас­т­ли­ви.

Бо­жи­ето сло­во раз­к­ри­ва Не­го­вия ха­рак­тер. Сам Той изя­ви Сво­ята без­к­рай­на лю­бов и със­т­ра­да­ние. Ко­га­то Мойсей се по­мо­ли: “По­ка­жи ми сла­ва­та Си”, Гос­под от­го­во­ри: “Ще нап­ра­вя ця­ла­та Ми доб­ро­та да пре­ми­не пред те­бе.” (Изход 33:18, 19)
То­ва е Не­го­ва­та сла­ва. Ко­га­то пре­ми­на пред Мойсей, Бог обя­ви: “Гос­под, Гос­под ми­лос­тив, сниз­хо­ди­те­лен и дъл­го­тър­пе­лив, Кой­то изо­бил­с­т­ва с доб­ро­та и ис­ти­на, про­явя­ва ми­лост към хи­ля­ди, про­ща­ва не­чес­тие, прес­тъп­ле­ние и грях.” (Изход 34:6, 7) Той е “ба­вен на гняв и мно­го ми­ло­сър­ден” , “за­що­то на­ми­ра удо­вол­с­т­вие в то­ва ­ да по­каз­ва ми­лост.” (Йона 4:2), (Михей 7:18)

Пътят към Христос/ Е.Г.Уайт

Ако искаш да видиш още много от тези насърчения, следвай ме в:
Pinterest:
https://www.pinterest.com/thefaithmore/

Tweeter:
https://twitter.com/Faith7moreFaith
Instagram: https://www.instagram.com/ifubelieve7/

nasyrchenia

Абонирай се безплатно, за да получаваш новите ми публикации 🙂